pomiary oświetlenia, pomiary natężenia oświetlenia.
  • OŚWIETLENIE AWARYJNE

Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia.

Oświetlenie awaryjne zgodnie z (R.M.I. z 12-04-2002 § 181.3 pkt 1) należy stosować w pomieszczeniach kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych, w pomieszczeniach audytoriów, sal konferencyjnych, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób, w pomieszczeniach wystawowych w muzeach, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 1.000 m2, w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 2.000 m2 w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, na drogach ewakuacyjnych z wszystkich ww. pomieszczeń, w szpitalach i innych budynkach, przeznaczonych przede wszystkim do pobytu ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego powinien wynosić co najmniej 2 godz. Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838:2005 czas zadziałania opraw oświetlenia awaryjnego nie może być dłuższy niż: - 5 s na drodze ewakuacyjnej i w strefie otwartej, - 0,2s w strefie wysokiego ryzyka. Natężenie oświetlenia awaryjnego mierzone na poziomie podłogi nie powinno być mniej niż: - 5 lx przy punktach pierwszej pomocy i urządzeniach przeciwpożarowych, - 1 lx dla drogi ewakuacyjnej, - 0,5 lx dla pola czynnego strefy otwartej.

pomiary oświetlenia

Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z polskimi normami - § 26 ust 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (t. jed. Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) z późniejszymi zmianami.
Dlatego istotnym jest aby zainstalowany system oświetleniowy spełniał wymagania zawarte w normie oświetleniowej PN-EN 12464-1:2004 "Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach." ...»